Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2010

Klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Hillegonda Baardman, Anneloes Geerts, Bets Hoogstraten, Herma Slager, Anneke de Heuvel, Hans de Heuvel, Karin van Doorn, Ria v.d.Graaf, Wijnie van Wijnen, Piet Visser, Lies de Wit, Mariska Eilbracht, Martine Kuiper, Ria Weijers, Theo Geerts, Riet en Anne-Marie Peterzen.

Afmeldingen: Carolien Scheermeijer en Clémentine Vroegindeweij, Jolanda Bakker, Sonja v/d Stel.

1. Opening 20.30 uur.

Een terugblik op 2009 met betrekking tot de vereniging wordt door voorzitter verwoord.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2009.

Geen op- of aanmerkingen, de notulen worden akkoord bevonden ( met dank aan Anne-Marie Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering.

Geen ingekomen stukken voor deze algemene ledenvergadering ontvangen.

4. Jaarverslag 2009.

Het jaarverslag, reeds enkele weken geleden besproken in T.C., wordt niet voorgelezen. Mocht iemand deze alsnog helemaal willen lezen, dan liggen deze exemplaren in de bestuurskamer. De activiteiten en zo veel mogelijk feiten van het afgelopen jaar staan in het verslag.

5. Exploitatierekening 2009 (te verkrijgen in bestuurskamer Olympiaan).

Het exploitatietekort was in 2009: 1.815 euro. Vooral de vergoedingen en de energiekosten, 1.200 euro meer dan begroot, zijn gestegen.

Over de energiekosten heeft mevrouw Weijers een vraag. Of misschien de thermostaat lager kan (16 gr.C). Voorstel tot opmaken van overzicht thermostaatstanden per lesuur met een feedback-kolom wordt aangemaakt en naast thermostaat gehangen.

Evenals vorig jaar hopen we door extra inkomsten als de Clubkasrun in april en de Grote Clubactie in sept/okt uit de rode cijfers te komen. Deze inkomsten worden extra belangrijk voor GV Olympia omdat door de recessie de algemene sponsoring is afgenomen en de jeugd-subsidie van de gemeente ook ieder jaar steeds minder wordt. Representiekosten zijn hoger uitgevallen door de uitvoering, maar dit evenement was gesponsord.

Wedstrijdenkosten Ritmische Gym waren ook gestegen t.o.v. voorgaande jaren, maar ook dit werd geheel door sponsorinkomsten gedekt voor dit jaar. gesponsord.

6. Verslag van de kascommissie.

Ria van de Graaf en Hans de Heuvel hebben een verklaring van “Decharge” afgegeven met complimenten aan de penningmeester. Alles zag er prima uit, dus goedgekeurd.

7. Benoeming nieuw lid/reserve-kandidaat kascommissie (boekjaar 2010-2011).

Voor Hans de Heuvel was het de tweede jaar, dus moet zijn taak overdragen. Ria v/d Graaf doet heaar kascommisie-taak weer in voorjaar 2011.

Peter Peterzen heeft zich als nieuwe kandidaat aangemeld. Reserve = Anneloes Geerts.

8. Begroting 2010 + voorstel tot contributieverhoging en -inschrijfgeld.

Doordat o.a. de gemeentesubsidie en sponsoring (SIP) 500 euro minder is dit jaar moeten we actie ondernemen. Voorstel is contributie 50 eurocent per kwartaal per lid erbij. Dit voorstel wordt aangenomen. Gaat 1 april 2010 in. Een vraag van mevrouw Weijers waarom Zumba (dans) even duur is als de “gewone lessen”. Dit staat in de Statuten van GV Olympia , zelfde tarief geldt voor alle Gymnastiek-disciplines , van peuter tot volwassene. Om het voor een zo’n breed mogelijk publiek aan te bieden voor een toegankelijk bedrag.

Een eventueel afwijkende/hoger contributiebedrag per discipline moet van tevoren op de agenda van de Jaarvergadering staan.

Zouden we het nu nog willen doen, dan moet er een aparte algemene ledenvergadering voor belegd worden.

Het bestuur kies daar momenteel niet voor. Jaarlijks (in januari) gaan de contributietarieven omhoog met de jaarlijkse indexering.

Gekeken wordt of er bezuinigd kan worden op bijvoorbeeld verlichting. Piet Visser deelt mee dat de T.L.-verlichting pas geleden vernieuwd is. L.E.D.-verlichting is een te grote investering dus niet van toepassing.

Wel kan bij sommige lessen misschien het aantal lampen gehalveerd worden, bij andere lessen is dit niet mogelijk in verband met de veiligheid (toestellen).

Ook is er een actie op touw gezet door C1000. Door middel van stemmen via e-mail kunnen wij als vereniging geselecteerd worden. De 10 verenigingen met de meeste stemmen krijgen een piekenpijp in de winkel. Zo kunnen wij geld binnenhalen. Dit gaan we promoten met briefjes aan de leiding voor de kinderen om mee naar huis te nemen. Thuis kan dan iedereen gaan stemmen. Er is ook al een mail naar de leiding gegaan.

Clubkasrun doen we weer aan mee. Heeft vorig jaar 330 euro opgeleverd. Gestimuleerd wordt om de kinderen mee te laten lopen/rennen, ook de kinderen die eigenlijk dan les hebben. Dit gaat donderdag 22 april plaatsvinden. Deelnemerskaarten = actie Anne-Marie.

Zaterdag 2 oktober komt er een boeken-/rommelmarkt.

Hopelijk komen we door al deze initiatieven goed uit met de begroting. Dit voor het voortbestaan van de vereniging.

Inschrijfgeld gaat van 4 euro naar 6 euro. Dit bedrag is al jaren hetzelfde en het is tijd om te verhogen.

Voorstel wordt goedgekeurd. Gaat 2e kwartaal in. Moet gewijzigd worden op het inschrijfformulier (Herma).

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.

Het bestuur bestaat momenteel officieel uit 6 personen (excl. 1 pers. ledenadm.). Dit moet 7 zijn.

Niemand heeft zich van te voren aangemeld, maar Hans de Heuvel geeft aan interesse te hebben.

Hij woont de eerstvolgende bestuursvergadering, t.w. dinsdag 27 april, bij.

10. Huldiging jubilarissen 2009.

Mariska en Martine zijn allebei 15 jaar lid van g.v. Olympia. Zij krijgen een paasboeket.

(Mevrouw) Bets (Hoogstraten) is al 40 jaar lid van Olympia en krijgt ook een mooi boeket + speldje van de K.N.G.U. De voorzitter feliciteert ze alle drie van harte.

11. Rondvraag en Sluiting.

Vraag van mevrouw Weijers betreft Veiligheid & Hygiëne. Sommigen schijnen het nodig te vinden om met straatschoeisel de gymzaal in te lopen. Hier moeten we elkaar als leden op aan kunnen spreken.

Hans de Heuvel maakt een bordje met gedragregels, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Ook maakt hij een plattegrond en noodplan i.v.m. calamiteiten. Brandbeveiliging is geregeld: brandslang en branddeken aanwezig. Er is ook een nooddeur en -verlichting. Voor de uitvoering van het reglement is de leiding op dat moment verantwoordelijk.

Nog een opmerking over de fietsen in de gang. Afgesproken wordt dat er geen fietsen in de gang (i.v.m. brandveiligheid) in de gang/hal bij voordeur mogen staan. De leiding ziet hier op toe. De Gemiva nog verzoeken om de rolstoelsporen na afloop te verwijderen (Theo). De zaal wordt n.l. niet dagelijks (veelal om de dag) schoongemaakt.

Investeringen in de zaal worden er niet (meer) gedaan, zoals nieuwe ramen met ventilators (vraag Ria W.).

Alleen het hoognodige aan gebouw vervangen en wordt de veiligheid op orde gehouden.

Een idee van Martine en Mariska om het Olympiaantje per e-mail te verspreiden. Theo geeft aan dat het al digitaal gedaan wordt via de website en de kopieerkosten zijn toch minimaal. Maar Herma zal wel in het inschrijfformulier opnemen met het verzoek het e-mailadres in te vullen. Dit ook met oog op de toekomst voor allerlei verspreiding (invoer hulp Karin). Daarnaast wordt voorgesteld door Anneloes om alle leiding zelf te vragen om voor de eigen lesgroep een e-mail database op te maken. Theo kan dan het Olympiaantje digitaal aan hoofdleiding en hulpleiding toesturen, waarna dit weer door leiding doorgestuurd kan worden aan de leden.

Bets vraagt of een AED-apparaat voor reanimatie een optie is. Dat is lastig omdat iedereen een soort van instructie moet volgen en dan nog mag het apparaat niet zomaar toegepast worden. Alle leiding heeft wel een licentie voor Sport(basis) E.H.B.O. Als er iets ernstigs is. 112 bellen!

Om circa 22.00 wordt de vergadering gesloten en drinken we gezamenlijk nog wat.

Notulen ALV Overzicht