Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2011

Klik hier de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Theo Geerts, Anne-Marie Peterzen, Hans de Heuvel, Wijnie van Wijnen, Ria v.d. Graaf, Lies de Wit, Herma Slager, Jos Mellema, Tiny Kouwen en Piet Visser.

Afmeldingen: Clementine Vroegindeweij, Anneloes Geerts en Karin van Doorn.

1. Opening 20.30 uur.

Een terugblik op 2010 met betrekking tot de vereniging.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2010.

De meeste zaken wat betreft de rondvraag zijn geregeld. Wel nog een opmerking over het AED-apparaat. Graag zouden we zo’n apparaat voor de vereniging in ons bezit hebben. Inschrijving landelijke actie heeft geen succes opgeleverd. Andere acties in de gaten houden of sponsoring regelen. Ook is het in 2011 de bedoeling om een EHBO-scholing te laten geven door Laura Verhoeven. De notulen worden akkoord bevonden (met dank aan Anne-Marie Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering.

Geen ingekomen stukken voor deze algemene ledenvergadering ontvangen.

4. Jaarverslag 2010.

Het jaarverslag, reeds enkele weken geleden besproken in T.C., wordt nu niet voorgelezen. Mocht iemand deze alsnog helemaal willen lezen, dan liggen deze exemplaren in de bestuurskamer. De activiteiten en zoveel mogelijk feiten van het afgelopen jaar staan in het verslag.

Het aantal jeugleden is verminderd, aantal volw.-leden is meer geworden (Zumba).

Wat betreft het noemen van namen, bijv.het recentelijk overlijden de heer Visser als oud bestuurslid, dit geldt alleen voor ere-leden. Zoals van mevrouw Hodos/mevrouw Kwak. Jaarverslag is vastgesteld.

5. Exploitatierekening 2010.

Het exploitatietekort was in 2010 2.000 euro. Reden o.a.:

- Geen subsidie meer ontvangen van de gemeente voor opleiding.

- Sponsering Papendrechtse ondernemers (Sip-regeling) is gestopt.

We proberen de kosten te drukken en inkomsten te werven d.m.v. eigen bedachtte acties als. ei-actie (Pasen).

Wijnie van Wijnen geeft nog een toelichting op de expl.rek.

Bezuinigen op schoonmaak niet aan de orde. Maar wel een verzoek van Lies de Wit betreft extra schoonmaak op donderdag. Dit i.v.m. hygiëne Peutergym op vrijdag. Actie Theo naar Fatiha.

Ook leiding aanspreken betreft netjes achterlaten van de gymzaal, bijv. prullenbakken legen.

6. Verslag van de kascommissie.

Ria van de Graaf was tevreden met de verzorgde boekhouding. Ook Peter Peterzen heeft niets afwijkends kunnen ontdekken. Zij hebben daarom een Decharge-verklaring getekend en afgegeven.

Nog even een bedankje richting Herma Slager. Zij doet al twaalf jaar de ledenadministratie.

7. Benoeming nieuw lid/reserve-kandidaat kascommissie (boekjaar 2011).

Voor Ria was het de tweede keer. Peter doet het ook weer in 2011. Nieuwe kandidaat wordt gezocht, actie Anne-Marie. Resultaat = mevrouw (Ineke) Korsten wil graag in de kascie

Anneloes Geerts blijft reserve-kandidaat.

8. Begroting 2011 + voorstel tot verhoging van tarief Extra Uur-les.

Voorstel tot ophoging van het tarief van 4,08 naar 5,08 euro per maand wordt aangenomen door de aanwezige leden. Dit is strikt noodzakelijk t.b.v. extra inkomsten en een betere verdeling Kosten/Baten voor de diverse disciplines (onze ver. heeft een redelijk goedkoop tarief in vergelijking). Verandering m.b.t. contributie-inschaling akkoord.

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.

Aftredend = geen van de 7 bestuursleden is voornemens af te treden in 2011. Een jeugdige inbreng is wel altijd welkom.

10. Voorstel tot aanvulling op Huishoudelijk Reglement.

Onderwerp: “Sociaal Media Systemen”. Statuten wijzigen doen we niet, dit moet echt bij de notaris geschieden. Wel kunnen we, zoals al besproken in trainersoverleg, het reglement gedateerd 1970 aanpassen. Waarin een beroep wordt gedaan op beoordeling van de leiding en eigen verantwoordelijkheid. Mochten er dingen niet in staan, dan beslist het bestuur.

De ontwikkeling is niet meer tegen te gaan, ook dit i.v.m. website e.d. Iedereen gaat akkoord.

11. Huldiging jubilaris uit 2010.

Mevrouw Mellema is lid vanaf 1985 en neemt een voorjaarsboeket in ontvangst. Ook krijgt zij een KNGU-speldje van de voorzitter.

12. Rondvraag en Sluiting.

Voorstel van Herma voor volgend jaar. Om de contributie Rustende Leden te verlagen. Verder geen bijzonderheden.

DE VERGADERING WORDT CA. 22 UUR GESLOTEN, waarna een informeel samenzijn volgt.

 

Notulen ALV Overzicht