Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2012

Klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Theo Geerts( vz), Anne-Marie Peterzen(notulist), Hans de Heuvel, Anneke de Heuvel, Wijnie van Wijnen, Karin van Doorn, Maria Scharloo, Wilma v.d. Stel, Alinda Korteland, Nicole de Koning, Lies de Wit, Herma Slager en Marinda v/d Voet

1. Opening 20.30 uur.

De voorzitter opent de vergadering met een korte terugblik op het jaar 2011 met betrekking tot de vereniging.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011.

- Verhoging tarieven uitgevoerd.

- Aanvulling Huishoudelijk Reglement: updaten.

- Rustende Leden: staat voor vandaag op de agenda.

Notulen worden akkoord bevonden (dank aan A. Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering.

Geen inkomen stukken voor deze Algemene Ledenvergadering ontvangen. Ook heeft niemand zich als kandidaat bestuurslid aangemeld.

4. Jaarverslag 2011.

Het jaarverslag wordt nu niet voorgelezen. Deze staat reeds ruim 6 weken op de site van GV Olympia. Mocht iemand deze alsnog helemaal willen lezen, dan liggen deze exemplaren in de bestuurskamer. De activiteiten en zoveel mogelijk feiten van het afgelopen jaar staan in het verslag.

Het ledenaantal ligt momenteel rond de 400. Verder geen op- of aanmerkingen. Jaarverslag is hierbij vastgesteld.

5. Exploitatierekening 2011.

Wijnie deelt Financieel Jaarverslag uit. Het exploitatie-overschot was in 2011 € 2.638 tegenover een exploitatietekort van 2.003 euro in 2010. De vereniging heeft dit overschot m.n. te danken door de Grote Club Actie, de Uitvoering “musicals” van november 2011(spons.) en er zijn minder kosten gemaakt (o.a. geen opleidingkosten in 2011). Er zijn meer leden t.o.v. de begroting, maar helaas subsidie-afbouw van de gemeente. Een oude ongelijke brug is verkocht en huuropbrengst was in 2011 een meevaller (door opzegging huur van Gemiva, kunnen we in 2012 hierop niet meer rekenen). Wijnie deelt mede dat er 2 x rioolheffing betaald moe(s)t worden. Is in 2010 niet in rekening gebracht vorig jaar vergeten. Contract bij Eneco houden we, is met 3-j. contract redelijk voordelig tarieven voor elektra en gas.

6. Verslag van de kascommissie.

Peter Peterzen en Ineke Korsten hadden een paar puntjes, waar Wijnie zich wel in kon vinden. Verder zag de boekhouding er picobello uit. Decharge-verklaring is getekend/afgegeven.

Ook nog even een bedankje richting Herma Slager. Zijn doet al jaren de ledenadministratie.

7. Benoeming nieuw lid/reserve-kandidaat (boekjaar 2012).

Aftredend is Peter Peterzen, Ineke Korsten blijft nog een jaar. Anne-Marie gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat, Anneloes Geerts blijft reserve.

8. Begroting 2012 + voorstel tot verlaging van de contributie Rustende Leden.

Voorstel tot verlaging van het tarief van 10,32 euro naar 6,25 euro per kwartaal, resp. 3,44 euro naar 2,08 per maand, wordt aangenomen door de aanwezige leden (reden?).

Sponsoring (hoofdsponsor) door Vego, gestart zomer 2011 blijft dit jaar nog van kracht.

9. Bestuurssamenstelling 2012 en ondersteunende Ledenadministratie.

Piet Visser is vervroegd in de zomer 2011 afgetreden. De overige zes bestuursleden zijn niet voornemens af te treden in 2012. Maar hiervan zijn, volgens de statuten, Anne-Marie Peterzen, Wijnie van Wijnen en Theo Geerts aftredend, maar geen roulatie plaatsgevonden. Maria Scharloo heeft zich momenteel als zevende bestuurder-kandidaat aangemeld en formeel via deze ALV toegetreden. Graag zou het bestuur op termijn een verjonging in de samenstelling zien, wie o wie!

Herma blijft de ledenadministratie continueren.

10. Huldiging jubilarissen uit 2011.

Mevrouw W. v.d. Stel is 15 jaar lid. De voorzitter overhandigt haar een voorjaarsboeket.

Mevrouw P. Timmer heeft zich afgemeld (25 jaar lid en erelid).

11. Rondvraag en Sluiting.

Een vraag van R.T.V. Papendrecht of de wedstrijduitslagen NTS/Ritm. Doorgegeven kunnen worden.

DE VERGADERING WORDT GESLOTEN, waarna een informeel samenzijn volgt.

Bij de koffie hebben we trouwens een lekker stuk cake gekregen, eerder afgegeven door mevrouw Sanne Jippes van Gemiva SVG. Theo stuurt namens deze ALV nog een mail als bedankje hiervoor.

Verslaglegging Anne-Marie Peterzen, maart 2012

Notulen ALV Overzicht