Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2013

Klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Theo Geerts, Wijnie van Wijnen, Karin van Doorn, Maria Scharloo, Herma Slager, Jolanda Bakker, Lies de Wit, Anneloes Geerts (vanaf 21 uur) en Anne-Marie Peterzen.

Afwezig m.k.: Carolien Scheermeijer, Frouke Leeuwendal, Clementine Scheermeijer, Anneke de Heuvel en Hans de Heuvel..

1. Opening.

Theo Geerts opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 19 maart 2012.

De notulen worden goedgekeurd (met dank aan A. Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering.

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag 2012.

Het jaarverslag (ook zie website) wordt vastgesteld.

5. Exploitatierekening 2012 (bestuurskamer).

Het aantal leden is teruggelopen van 400 (2011) naar 360 betalende leden. Verder gaat het redelijk met Olympia ondanks de crisistijd, deelt penningmeester Wijnie mede. We hebben “maar” een tekort van 443 euro: minder subsidie ontvangen, lagere sponsorbedragen (de Grote Clubactie-opbrengst helaas de helft van 2011), minder leden dus minder omzet, maar de kosten zijn laag gebleven.

Verslag van de kascommissie.

Mevrouw Korsten en mevrouw Schrijver verlenen decharge over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar (met dank aan W. van Wijnen). Men heeft de verklaring Uitvoering Kascontrole ondertekend. Opmerking: Beide dames vonden de energie-rekening nogal hoog (reden o.a. gebrek aan isolatie), maar er is niet genoeg geld voor een nieuwe verwarming. Ook zijn de telefoonkosten aan de hoge kant werd geconstateerd. Wijnie gaat de mogelijkheden laten bekijken voor een eventueel ander abonnement.

6. Benoeming nieuw lid/reserve-kandidaat kascommissie.

De nieuwe leden van de kascommissie voor boekjaar 2013 zijn mevrouw Schrijver en ? Mevrouw Korsten is aftredend, dus we moeten op zoek naar een nieuw lid (actie Anne-Marie). Anneloes Geerts blijft reserve-kandidaat.

7. Begroting 2013 + aanpassing van de contributie-regeling.

Volgens begroting, aangepast aan exploitatie-rekening, gaan we 300 euro overhouden. Nog geen rekening houdend met minder subsidie en opbrengst uitvoering. Contributie-regeling. Aanpassing is verwijderen van regeling 5 en 6 en toevoeging van de regel: “Er kan opgezegd worden per kwartaal. Dit kan schriftelijk of per mail. De opzegging moet voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal bij de ledenadm. zijn. Is dit niet het geval, dan moet u dit kwartaal nog betalen, ook al gaat u niet meer naar de lessen”. Wijz.voorstel wordt door ALV goedgekeurd.Tarief v. 6,25 voor rustende leden blijft hetzelfde (dus niet mee met indexering), afgesproken tijdens laatste bestuursvergadering.

8. Aanpassing/update van het Huishoudelijk Reglement GV Olympia.

Zie website en/of te verkrijgen in bestuurskamer van de Olympiaan. Het HR is bijgesteld naar de hier-en-nu situatie en taalkundig aangepast (met dank aan Maria). Onder andere het onderdeel sociale media (met name gedragscode) is toegevoegd. “Ledenadministratie moet lid zijn van het bestuur”, tot nu toe akkoord namens bestuur dat Herma geen lid is/wordt, moet nog veranderd worden in “… lid van de vereniging zijn (art. 6). Jolanda kaart aan of een Verklaring van Goed Gedrag tegenwoordig verplicht is voor ver. Theo deelt mede dat dit niet het geval is, maar de kwestie wordt besproken in komende bestuursvergaderingen.

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.

Aftredend dit jaar zijn Karin en Anneke, maar er zijn geen aanmeldingen geweest voor bestuursfunctie en Karin en Anneke zijn beschikbaar, waardoor de huidige samenstelling van het bestuur blijft voortbestaan.

10. Huldiging jubilaris uit 2012.

Mevrouw Huijssoon is 15 jaar lid, maar niet aanwezig. Zij heeft reeds een boeket ontvangen.

11. Rondvraag en Sluiting.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid (V.O.G.) deelt Theo mede. Meldcode moet besproken worden met de leiding, actie Theo. Aan het begin van de avond is aan de orde gekomen hoe we in het vervolg meer animo voor de Alg. Ledenverg. kunnen krijgen. Misschien in combinatie met een bingo bijvoorbeeld.

Redelijk vroeg sluit de voorzitter de vergadering, waarna we met elkaar nog een hapje en een drankje nuttigen.

Notulen ALV Overzicht