Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2014

Klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Lies de Wit, Helga Visser, Anneke de Heuvel, Christian Paparella, Kyra van Delft, Maria Scharloo, Jolanda Bakker, Hans de Heuvel, Bets Hoogstraten, Herma Slager, Karin van Doorn, Theo Geerts en Anne-Marie Peterzen.

Afmelding : Jeannette van Kleef, Frouke Leeuwendal, Anneloes Geerts, Chantal de Koning, Sonja v/d Stelt, Martine Kuipers en Clementine Scheermeijer.

1. Opening.

Theo Geerts opent de vergadering om 20.30 uur.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 18 maart 2013.

(zie website en/of te verkrijgen in bestuurskamer van de Olympiaan).

Aandachtspunt: Verklaring omtrent (goed) gedrag = V.O.G.

De notulen worden goedgekeurd (met dank aan A. Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering.

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag 2013.

Ledenbestand: Er is een afname van het ledenaantal.

Het jaarverslag (ook zie website) wordt vastgesteld.

5. Exploitatierekening 2013.

(te verkrijgen in bestuurskamer).

Het exploitatie-overschot is in 2013 1.893, tegenover een tekort van -443 euro (2012).

- Grote Clubactie heeft dit jaar veel opgeleverd in vergelijking met vorig jaar.

- Omzet Div.: Entreegeld Uitvoering + Sponsorinkomsten.

- Huisvestingskosten: Gestegen.

- Personeelskosten: Minder geworden door wegvallen km-verg. leidster Bleskensgraaf .

- Alg. Kosten: Aanschaf nieuwe touwen en een tweedehands kast.

Wijnie licht “Afschrijvingen” toe, verder geen bijzonderheden.

De afgekeurde bok kan weg, niemand gebruikt het toestel meer. Actie Theo.

Vraag Jolanda: Of er een soort vervangingstermijn bestaat.

Dit om rekening te kunnen houden met dure aanschaf o.a. d.m.v. acties NTS.

Theo gaat Nijha om een overzicht levensduur vragen.

6. Verslag van de kascommissie

Mevrouw Schrijver en de heer Paparella verlenen decharge over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar (met dank aan W. van Wijen). Men heeft de verklaring Uitvoering Kascontrole ondertekend.

7. Benoeming nieuw lid/reservekandidaat Kascommissie (voor boekjaar 2014).

De nieuwe leden van de kascommissie zijn Christian Paparella en Karin van Doorn.

Mevrouw Schrijver is aftredend. Anneke de Heuvel wordt reservekandidaat.

8. Begroting 2014 + aanpassing van de contributieregeling, m.n. verhoging van tarief extra uur.

8a.

Volgens begroting, aangepast aan exploitatierekening, gaan we 900 euro overhouden.

Vraag Hans: verschil contributie KNGU 6.900 en 6.400? Wijnie: Dit zijn de baten/lasten.

Energiekosten moeten we proberen te beperken. Bestuur is reeds bezig met offerte kachel.

Tel.kosten zijn hoger dan verwacht. Maar telefoon moet blijven voor calamiteiten/bereik.

8b. Voorstel verhoging tarief extra uur. Voorstel = Extra uur training per week is m.n. bedoeld voor leden van de wedstrijdgroepen. Uit alle berekeningen blijkt dat de kosten en baten van deze extra les-uren erg uit de pas lopen en leggen we deze ledenvergadering een aanpassing op het uurtarief voor nl. “ophoging van extra uur training van

5,50 naar het bedrag van 6,00 (vanaf 1 april 2014) per week en per 1 januari 2015 naar 6,50 per extra lesuur”.
HET VOORSTEL WORDT AANGENOMEN.

Herma deelt mede dat de KNGU de bondscontributie per kwartaal gaat innen, voor leden (eerlijk en voordelig als je minder dan een jaar lidmaatschap heb) en organisatie handig om daarin mee te gaan. Dit VOORSTEL WORDT AANGENOMEN. Wijziging ingaande per 1 januari 2015. Herma zorgt dat de leden hierover in december worden ingelicht (check E-mailadressen november bij leiding). Algemene info Contr.Reg. zie Huishoudelijk Reglement.

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie.

Bestuursleden zijn Maria Scharloo, Hans de Heuvel, Anne-Marie Peterzen, Wijnie van Wijnen en Theo Geerts. Aftredend zijn dit jaar Karin van Doorn en Anneke de Heuvel. Beide bestuursleden hebben zich niet herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn.

Volgens de Statuten moet er ieder jaar twee bestuursleden aftreden, totaal max. 7 bestuur- leden.

Maar … we hebben een nieuwe aanwinst in het Bestuur: mevrouw Van Delft.

Hier zijn wij blij mee. De voorzitter heet haar van harte welkom. Zij is geen lid v.d. vereniging, maar een bestuurslid wordt automatisch lid i.v.m. o.a. verzekering. Bondscontributie = gratis.

Hans kaart aan dat we ook graag nog een jong bestuurslid erbij zouden willen hebben.

Het liefst iemand van de leiding voor de technische kennis e.d.

10. Huldiging jubilaris uit 2013.

Helga Visser krijgt een bloemetje voor haar 15-j. lidmaatschap.

Mevrouw Kouwen, lid sinds november ’98 (opgezegd per 1-1-’14), heeft Theo nog niet kunnen bereiken.

11. Rondvraag en Sluiting

Hans en Wijnie zijn in maart naar de opening van de sporthal (nw. Sportcentrum) geweest.

Daar heeft Hans geconstateerd dat er niet genoeg faciliteiten zijn voor onze evt. uitvoering.

Dit verbaast Theo, omdat het een universele hal zou worden, voor alle sporten.

Actie naar gemeente toe.

Mevrouw Hoogstraten vraagt of de volgende uitnodiging voor de Jaarvergadering per mail verzonden kan worden. Zo is iedereen in ieder geval dan op de hoogte. Actie Herma.

Met hapjes en drankjes neemt het bestuur afscheid van Anneke en Karin, onder dankzegging voor bewezen diensten. Allebei krijgen zij een mooi boeket aangeboden.

Verslag 3 april door Anne-Marie Peterzen.

Notulen ALV Overzicht