Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2015

Klik hier om de notulen de downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Theo Geerts, Anne-Marie Peterzen, Wijnie van Wijnen, Ria v.d. Graaf, Lies de Wit, Hans de Heuvel, Anneke Bijl, Roza Rietveld, Jolanda Bakker, Alisha Geerling, Clementine Scheermeijer, Herma Slager, Maria Scharloo en Anneloes Geerts (later).

Afmelding: Frouke Leeuwendal, Alinda Korteland, Chantal de Koning, Sonja van der Stelt, Jeanette van Kleef, Kyra van Delft, Christian Paparella en Karin van Doorn.

1. Opening

Theo Geerts opent de vergadering om 20.30 uur. Er zijn geen nieuwe agendapunten toegevoegd.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 31 maart 2014

De notulen worden goedgekeurd (met dank aan A. Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering

- Voorstel vanuit het bestuur tot het terugbrengen van het jaarverslag van de vereniging naar een verkort overzicht met de belangrijkste kerngegevens van dat jaar. Het voorstel wordt aangenomen.

4. Jaarverslag 2014, zie website

Er komen geen op- of aanmerkingen, dus het jaarverslag is vastgesteld.

5. Exploitatierekening 2014 / Financieel overzicht:

Het exploitatie-overschot in 2014 is € 3.448,-- tegenover € 1894,-- overschot in 2013.

- Minder omzet gedraaid / minder leden en strek de uitgaven in 2014 teruggebracht.

- Contributie is omhooggegaan, extra uurtarief zie je nog niet geheel terug (Herma).

- Het aantal leden is gezakt (ledenaantal 31 december = 333).

- Grote Clubactie leverde € 1.159,-- op, tegenover € 1655,-- in 2013.

- Omzet Div.: Hogere inkomsten o.a. door zaalverhuur aan Beatrixschool.

Voor verlenging van jaarcontract contact met trainers w.b. gebruik materialen en de slijtage hieraan! Actie Theo.

- Lagere urenvergoeding aan trainers: Het aantal les-uren is iets afgenomen.

- Lagere kosten zaalhuur bij gemeente = vanfa zomer 2014 geen kosten meer voor “De Laaght”.

Algemene extra kosten:

- Nieuwe financiering Rabobank kostte € 375,--.

- Opleidingskosten: 3 meisjes hebben een opleiding genoten (in 2013 niemand).

Clementine wil graag in “De Willem” gaan trainen i.p.v. “De Kameleon” (opgeheven),

i.v.m. de hoogte van de zaal voor RG.

6. Verslag van de kascommissie over boekjaar 2014

De heer Paparella en Karin van Doorn (reserve Anneke de Heuvel), verlenen decharge over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar (met dank aan Wijnie v. Wijnen). Men heeft de verklaring Uitvoering Kascontrole op 17 maart j.l. ondertekend.

7. Benoeming nieuw lid/reserve kandidaat kascommissie (voor boekjaar 2015)

Christian Paparella is aftredend. Het nieuwe lid van de kascommissie wordt Jolanda Bakker. Karin van Doorn gaat het tweede jaar in als kascommissie-lid. Ria van de Graaf wordt reserve kandidaat.

8. Begroting 2015

Voorzichtige begroting met een overschot van € 1.600,- We gaan wel de sponsoring van Vego missen. Zoeken naar een andere grote sponsor is zeer wenselijk. Ideeën ??

Geen aanvullingen, dus iedereen is akkoord. De begroting staat vast.

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie

Bestuursleden zijn: M. Scharloo, H. de Heuvel, A. Peterzen, W. v. Wijnen, K. v. Delft, Th. Geerts en een vacature. Ledenadministratie wordt al jaren verzorgd door H. Slager.

Aftredend zijn dit jaar Wijnie van Wijnen en Anne-Marie Peterzen. Beide bestuursleden hebben zich wel herkiesbaar gesteld en nieuwe aanmelding is Alisha Geerling! Alle drie worden akkoord gegeven voor een nieuwe bestuursperiode.

Hans de Heuvel blijft in het bestuur tot en met de uitvoering in november.

10. Huldiging jubilaris uit 2014

Jubilarissen zijn: Ria van de Graaf (25 jaar lid) en Jeanettte van Kleef (15 jaar lid).

Ria krijgt een mooi boeket aangeboden met een KNGU-speldje 25 jaar.

Jeanette is ziek en krijgt de bloemen thuis.

Anneloes Geerts krijgt ook een bos bloemen, zij is gestopt als hoofdleidster per 1 april.

11. Rondvraag en Sluiting

Hans vraagt of de potten nu wel aanwezig zijn in het nieuwe Sportcentrum. Dit in verband met bijv. de uitvoering. Moet geplaatst zijn/worden bij tribune.

Actie Theo > Albert v.d. Hout.

Het voorstel-onderwerp “Sprookjes” voor de uitvoering dit jaar, besproken bij de laatste bestuursvergadering, is niet voor iedereen acceptabel, geeft Clementine aan. Het nieuwe thema wordt dan ook, in overleg, KLEUREN. De datum van uitvoering wordt vastgesteld op 7 november, het weekend voor de intocht van Sinterklaas.

Over de tijdsplanning kleutergroepen en de rest moet nog gebrainstormd worden.

(Wie gaat de planning doen?). Inschrijvingslijst hangt in de bestuurskamer.

Clementine deelt mede dat het toestellenhok een zooitje is en dat er laatst zelfs banken voor de nooddeur stonden. Theo hamert op een gezamenlijk verantwoordelijkheid.

En ook nog verzoek van Clementine, of er nieuwe gewichtjes mogen komen.

Zij vraagt of de huidige gewichtjes gewoon in de container mogen (kapot > zand eruit).

Theo en Wijnie gaan akkoord. Actie Clementine.

Anneke Bijl geeft een compliment aan het bestuur voor alle inzet.

Na sluiting van de vergadering nemen we nog een drankje.

Verslag door Anne-Marie Peterzen

Downloads:

Notulen ALV Overzicht