Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2016

Klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanwezig: Theo Geerts, Ria v.d. Graaf, Lies de Wit, Alisha Geerling, Clementine Scheermeijer, Martine Kuiper, Jolanda Bakker, Maria Scharloo, Frouke Leeuwendal, Alinda Korteland, Patricia de Greef, Kyra van Delft, Christian Paparella, Peter de Vreede, Nel Teeuw, Steven Kransse

Afmelding: Chantal de Koning, Sonja van der Stelt, Jeanette van Kleef, Anne-Marie Peterzen, Wijnie van Wijnen, Hans de Heuvel, Anneke Bijl, Roza Rietveld,

1. Opening

Theo Geerts opent de vergadering om 20.45 uur. Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 maart 2015

De notulen worden goedgekeurd (met dank aan A. Peterzen).

3. Ingekomen stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag 2015, zie website

Voor het volledige jaarverslag van 2015 verwijzen wij u naar onze website.

Naar aanleiding van de notulen:

- De gemeente voert sinds 2015 een ander beleid, soberder. Hierdoor zijn bepaalde sponsoringen en subsidies komen te vervallen. Voor de jeugd zal de gemeente nog wel subsidiemogelijkheden hebben.

- De gemeente biedt in 2016 bijeenkomsten en lezingen aan verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang, zodat deze meer gaan samenwerken. (Denk aan bijvoorbeeld turndemonstraties tijdens Powerpark of in het winkelcentrum).

Het bestuur wordt regelmatig benaderd door de gemeente Papendrecht over deze activiteiten. Hieruit moeten keuzes worden gemaakt die voor onze vereniging interessant zijn.

5. Exploitatierekening 2015 / Financieel overzicht:

Bij het bespreken van de exploitatierekening 2015 komt een aantal punten naar voren die niet goed vermeld staan op de exploitatierekening en/ of de balans.

Hoewel wij wel een positief saldo hebben, moeten wij wel gaan reserveren om de verwarming in de toekomst te kunnen vervangen en een reservering op te nemen om het gebouw te kunnen renoveren.

6. Verslag van de kascommissie over boekjaar 2015

In eerste instantie wordt er bij het bespreken van het financieel jaarverslag geen decharge verleend over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.

Er staan zaken op de balans/ exploitatierekening die onduidelijk zijn of anders benoemd moeten worden.

Nadat deze punten zijn toegelicht en de toezegging wordt gedaan dat deze worden aangepast en gecontroleerd door de kascommissie, verzoekt de kascommissie de vergadering om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. De vergadering stemt hiermee in.

Na controle zal er een exemplaar in de bestuurskamer worden neergelegd.

7. Benoeming nieuw lid/reserve kandidaat kascommissie (voor boekjaar 2016)

De leden van de kascommissie zijn voor 2 jaar benoemd.

Jolanda Bakker blijft voor 2016 de controle uitvoeren. Steven Kransse stelt zich beschikbaar en wordt tweede kascommissielid. Alinda Korteland wordt reserve kascommissielid.

8. Begroting 2016

Ten aanzien van de begroting wordt verzocht om de reserveringen inzichtelijker te maken. Verder zullen de sponsoracties beter gecoördineerd moeten worden onder de leden en trainers.

De vergadering stemt in met de voorgelegde begroting.

9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie

Bestuursleden in 2015 waren; Maria Scharloo, Hans de Heuvel, Anne-Marie Peterzen, Wijnie van Wijnen, Kyra van Delft, Theo Geerts en Alisha Geerling.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Herma Slager.

Aftredend bij het bestuur zijn dit jaar Hans de Heuvel (reeds in november gestopt)

en Theo Geerts (niet meer herkiesbaar).

Nieuwe aangemelde / kandidaat bestuursleden zijn;

Christian Paparella en Peter de Vreede.

De nieuwe bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen, waarbij Christian Paparella als algemeen bestuurslid en Peter de Vreede als de nieuwe voorzitter van GV Olympia.

De functieverdeling ziet er als volgt uit:

Voorzitter : Peter de Vreede

Secretaris : Anne-Marie Peterzen

Penningmeester : Kyra van Delft.

Algemeen lid : Maria Scharloo, Wijnie van Wijnen, Alisha Geerling,

Christian Paparella

Leden administratie: Herma Slager

10. Huldiging jubilaris uit 2015

De jubilarissen zijn:

Patricia de Greef: 15 jaar lid

Theo Geerts 15-jaar lid en erelid

Hannie Blom 25 jaar lid

Nel Teeuw-Balde 40 jaar lid en erelid

De jubilarissen krijgen een boeket bloemen overhandigd en een KNGU speldje. Hannie Blom is afwezig en krijgt de bloemen en felicitaties thuis gestuurd.

11. Rondvraag en Sluiting

De nieuw aangestelde voorzitter, Peter de Vreede, dankt Theo Geerts voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de vereniging.

De vergadering wordt gesloten onder dankzegging van aanwezigheid.

Notulen ALV Overzicht