Statuten van de gymnastiekvereniging "Olympia"

Artikel 1:

Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam Gymnastiekvereniging “Olympia” en is gevestigd te Papendrecht.

Artikel 2:

Doel

1. De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de ruimste zin te stimuleren en daarvoor de volksgezondheid te stimuleren.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

Lees meer

Huishoudelijk regelement van de gymnastiekvereniging "Olympia"

Artikel 1: Leden en donateurs

1. Bij toetreding als lid ontvangt ieder, op zijn verzoek, een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede een opgave van de door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse contributie.

2. De bijdrage van donateurs wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald. (minimaal € 12,00 p/j)

3. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het te hanteren onderscheid in contributies worden de club- en jeugdleden onderverdeeld in categorieën.

Lees meer