Huishoudelijk regelement van de gymnastiekvereniging "Olympia"

Artikel 1: Leden en donateurs

1. Bij toetreding als lid ontvangt ieder, op zijn verzoek, een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede een opgave van de door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse contributie.

2. De bijdrage van donateurs wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald. (minimaal € 12,00 p/j)

3. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het te hanteren onderscheid in contributies worden de club- en jeugdleden onderverdeeld in categorieën.

Artikel 2: Contributieregeling

1. De contributie bestaat uit de contributie van OLYMPIA en de bondscontributie.

2. De contributie wordt door de vereniging geïnd door middel van automatische incasso.

3. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald.

4. De contributie wordt jaarlijks, aanvang 1e kwartaal, verhoogd met de CBS Consumentenprijsindexering.

5. Bij aanmelding als lid vóór de 16e van de maand, dient over deze maand de volledige contributie te worden betaald.

6. Er kan opgezegd worden per kwartaal. Dit kan schriftelijk of per mail. De opzegging moet voor de 1e dag van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie zijn.

Is dit niet het geval dan moet u dit kwartaal nog betalen, ook al gaat u niet meer naar de lessen.

Contributiebedragen

Voor alle groepen geldt de basiscontributie per kwartaal als hieronder vermeld.

De basiscontributie is gebaseerd op 1 uur les per week.

Basis contributie leden t/m 15 jaar €37,50 per kwartaal

Basis contributie leden van 16 jaar en ouder €40,50 per kwartaal

Leden exclusief (= speciale productgroep met lestijd > 1 uur)

Extra uur training per week €24,00 per kwartaal

Rustende leden €6,55 per kwartaal

Inschrijfgeld

Bij aanmelding betaalt ieder lid eenmalig inschrijfgeld. De hoogte hiervan wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald.

Bondscontributie / KNGU

Elk lid betaalt bij de aanmelding bondscontributie. 

Artikel 3: Kandidaatstelling voor het bestuur.

1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen. Voorts heeft elk clublid en de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid het recht kandidaten te stellen.

2. Tot aanvang van de Algemene Ledenvergadering kan bij de secretaris kandidaat bestuurslid worden opgegeven.

3. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze de benoeming zal aanvaarden.

4. Aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij tenminste vier weken voor de algemene ledenvergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

Artikel 4: Voorzitter

1. De voorzitter

a. heeft de leiding over de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging;

b. leidt de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen;

c. heeft het recht zonodig een vergadering te schorsen.

d. heeft de leiding in aanstellen van trainers (hoofd- en hulpleiding) en overige vrijwilligers

e. vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;

2. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.

Is ook deze verhinderd dan wijzen de overige aanwezigen tijdens de vergadering een tijdelijke voorzitter aan.

Artikel 5: Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

a. het (laten) notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;

b. het voeren van de algemene correspondentie;

c. het opstellen van het jaarverslag, heeft de zorg voor het archief en is belast met overige administratieve werkzaamheden;

d. doet op elke vergadering van het bestuur mededeling van de sinds vorige vergadering gevoerde correspondentie en ingekomen stukken.

Artikel 6: Penningmeester

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor:

a. het opmaken van jaarrekening en een (ontwerp) begroting voor het komende jaar; hij dient deze jaarlijks op het daartoe vereist tijdstip in bij het bestuur en presenteert dit tijdens de Algemene Ledenvergadering

b. het bijhouden van een register van leden, donateurs en ereleden van de vereniging. Hij kan deze taak delegeren aan overige leden van de vereniging.

c. het innen en het administreren van de inschrijfgelden en contributies. Hij kan zich hierin laten bijstaan door overige leden van leden van de vereniging.

d. het maandelijks uitbetalen van vergoedingen vrijwilligers, conform overeenkomst vrijwilligers en het jaarlijkse melden van uitbetaalde vergoedingen aan de belastingdienst

2. Tot het opnemen, uitlenen en /of beleggen van gelden behoeft hij de toestemming van het bestuur.

3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd kascontrole uit te (laten) oefenen en inzage van de boeken en verdere bescheiden van de penningmeester te vorderen. De penningmeester is verplicht aan één en ander alle mogelijke medewerking te verlenen.

Artikel 7: Technische commissie

1. Een daartoe aangewezen lid van het bestuur heeft, samen met alle trainers (hoofd- en hulpleiding) van de vereniging, zitting in de (TC) technische commissie van de vereniging.

2. Deze commissie vergadert zo vaak als noodzakelijk, maar tenminste twee maal per jaar. Zij behandelt alle technische zaken die de uit te oefenen sport betreffen en kan dienaangaande voorstellen doen aan het bestuur.

Artikel 8: Gedragscode voor leden, bestuursleden en vrijwilligers bij GV Olympia.

Onderstaande gedragscode is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Tijdens alle activiteiten die door GV Olympia worden georganiseerd of waaraan door GV Olympia met een of meer leden wordt deelgenomen:

- Een lid dient zich tegenover de medeleden, trainers/leiding, bestuursleden en andere deelnemers, juryleden, (bonds)officials, eigenaren c.q. beheerders van de sport accommodatie en het publiek beleefd te gedragen.

- Een lid dient zich te onthouden van grof taalgebruik, agressief gedrag, discriminerend gedrag, het beschadigen van goederen en het verstoren van de betreffende activiteit.

- Het is een lid niet toegestaan kleding of andere voorwerpen te dragen c.q. mede te nemen, die de goede naam van GV Olympia kunnen berokkenen.

- Een lid dient wanneer hij of zij door een of meer anderen bedreigd, belaagd of anderszins onheus bejegend wordt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan een trainer/leiding, bestuurslid of (bonds)official.

Sancties

Indien een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en afhankelijk van de ernst van overtreding kan een maatregel door het bestuur worden afgekondigd. (de maatregelen kunnen o.a. zijn ; berisping, schorsing of royement)

VOG (verklaring omtrent het gedrag) beleid bij GV Olympia In de zomer van 2013 heeft bestuur van GV Olympia het volgende m.b.t. een verklaring omtrent gedrag (VOG) besloten :

Het bestuur van GV Olympia ziet het verkrijgen van een VOG als een wenselijk optie voor de toekomst, m.n. voor de hulp- en hoofdleiding die les gaan geven aan kinderen/jongeren onder de 18 jaar. De regeling die we hiervoor afspreken is als volgt n.l.

Bestaande hoofd- en hulpleiding ; Alle huidige “hulp- en hoofdleiding” bij GV Olympia worden vrijgesteld voor aanvraag voor een VOG. Reden hiervoor is dat we als bestuur de huidige leiding als betrouwbare personen hebben ervaren en dat er zeker bij groepen met kinderen/ jongeren altijd met twee persoenen les wordt gegeven.

Toekomstige hulp of hoofdleiding aan kinderen/jongeren onder de 18 jaar ; Aan een nieuwe (externe( hulp- of hoofdleiding, die lessen gaat geven aan kinderen/jongeren onder de 18 jaar, zullen we vragen om deze VOG, voordat *men lessen binnen GV Olympia kan verzorgen. De kosten tot verkrijgen van de VOG kan bij de penningmeester van GV Olympia gedeclareerd worden.

* Er is slechts een uitzondering te bedenken, en dat is m.n. bij ad-hoc situaties als “inval” , waarbij een VOG alleen achteraf kan worden overhandigd aan het bestuur/voozitter.

Update vanuit de sportbond (VOG) 28-01-2014

GRATIS VOOR VRIJWILLIGERS IN DE SPORT DIE WERKEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN MINDERJARIGEN In 2014 wordt de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), een preventieve maatregel om misbruik in de sport te voorkomen, gratis voor vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ook kunnen sportvrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden een VOG gratis blijven aanvragen, voor hen gold de regeling al. Lees meer op op de site van NOC*NSF: In de sport willen we misbruik voorkomen. Mensen met een verstandelijke beperking en minderjarigen zijn relatief kwetsbare groepen als het gaat om misbruik. Het aanvragen van een VOG voor (nieuwe) vrijwilligers kan de kans op misbruik van mensen met een verstandelijke beperking en minderjarigen verkleinen.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking in een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een sportvereniging kan van (nieuwe) trainers, coaches en begeleiders verlangen dat ze een gratis VOG aanvragen (naast andere voorzorgsmaatregelen, zoals het checken van referenties en het laten ondertekenen van een gedragscode). In 2012 en 2013 konden vrijwilligers in de sport die werken met minderjarigen de kosten van hun VOG via de verenigingen declareren bij NOC*NSF. Voor deze groep vrijwilligers blijft dezelfde regeling van kracht. Vanaf 2014 kunnen sportverenigingen en sportbonden de kosten van VOG’s voor vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking ook declareren bij NOC*NSF. Dit kunnen dus ook minderjarige sporters met een verstandelijke beperking zijn. Ook komen stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties in aanmerking voor het gratis aanvragen van VOG’s in 2014. Voor meer informatie Over het aanvragen van VOG’s in de sport voor mensen met een verstandelijke beperking stuur u een mail naar NOC*NSF

Aanvullende gedragscode m.b.t. social-media-gebruik in ons huishoudelijk reglement. Het aanbieden van foto en video-opnames en informatie via de social media systemen verspreiden, bieden de gymnastiekvereniging Olympia kansen om te laten zien dat we trots zijn op de recreatieve gymnastieksport en wedstrijden in turnen en ritmische dicipline. Dit vraag van de individuele leden, betrokken leiding, bestuur en vrijwilligers de nodige zorgvuldigheid in het omgaan met verkregen tekst, foto en video materialen en andere informatie. Het met de nodige respect omgaan (juiste intentie en afstemming ) met verkregen “materialen en informatie” is geboden. Doe geen dingen die jou, onze leden of onze gymnastiek-sport (of -vereniging) kunnen schaden.

Hieronder staan de belangrijkste richtlijnen voor zorgvuldig gebruik verkregen “materialen en informatie” n.l. ;

a. Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij over de leden/leiding/derde van GV Olympia maken voor eigen gebruik en/of publiceren op de social media systemen. b. Respecteer de privacy van anderen. Verstrek geen vertrouwelijke informatie. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster en beledigingen zijn niet geoorloofd. c. Bij discipline/lesgroep/verenigings gerelateerde activiteit, onderwerpen/informatie publiceer je onder je eigen naam (dus geen schuilnaam). d. Respecteer beeld-, auteurs- en citaatrecht. Publiceer dus geen (fragmenten) van artikelen waarop auteursrecht rust. e. Zorg dat wat je zegt juist is. Breng andere partijen niet in diskrediet. Een geschil niet via de social mediasystemen uitvechten. f. Als je foutieve/negatieve berichten signaleert over GV Olympia, reageer daar dan niet

zelf op. Meld dit bij je leiding en/of het bestuur van GV Olympia. g. Blijf sportief en oprecht, als je een foutje heb gemaakt of heb je spijt van een publicatie, geef dat dan toe. Bied excuses aan als dat nodig is. Corrigeer je fout snel. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.

Artikel 9: Overige bepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Bij verschil van mening over de uitlegging of toepassing van het reglement beslist het bestuur.

2. Wijzigingen van dit reglement kan plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering na een verkregen meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer V 322164 B. Ingeschreven bij het KNGB onder nummer 3261 Ingeschreven bij de KNGU onder verenigingsnummer 1102057

Statuten en huishoudelijk regelement Overzicht