Statuten van de gymnastiekvereniging "Olympia"

Artikel 1:

Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam Gymnastiekvereniging “Olympia” en is gevestigd te Papendrecht.

Artikel 2:

Doel

1. De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de ruimste zin te stimuleren en daarvoor de volksgezondheid te stimuleren.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek casu quo het organiseren van trainingen;

b. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden;

c. het houden van onderlinge wedstrijden;

d. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;

e. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond;

f. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3:

Duur

1. De vereniging is opgericht op achtentwintig juli negentienhonderdachtentwintig en is

aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december

daaraanvolgende.

Artikel 4:

Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, rustende leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde. Zij zijn onderverdeeld in werkende en aspirant-leden. Aspirant-leden zijn zij die voor of op één januari van enig jaar de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt.

3. Rustende leden zijn zij die door wat voor omstandigheden ook niet aan de gymnastische oefeningen kunnen of willen deelnemen.

4. Ereleden zijn zij die wegens buitengewonde verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

5. Begunstigde leden zijn zij die zich jegens de vereniging verplichten tot het betalen van een jaarlijkse donatie van tenminste F25 en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5:

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten door schriftelijke aanmelding. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

3. Begunstigend lid wordt men door schriftelijke aanmelding onder vermelding van de jaarlijks toegezegde donatie.

4. Aspirant leden dienen zich met schriftelijke toestemming van hun ouders of verzorgers aan te melden.

Artikel 6:

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste één (1) maand indien het de belangen van de vereniging in erstige mate heeft geschaad. Gedurende die periode kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet worden uitgeoefend.

Artikel 7:

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan gebeuren per de eerste van ieder kalender kwartaal. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap automatisch door tot de eerste van het kalender kwartaal daaropvolgend, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden met een opzeggingstermijn van tenminste vier (4) weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn gemaand, op eerste aanvraag niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk en met opgaven van redenen.

4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste, met opgaven van reden(en) schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldig stemmen.

Artikel 8:

Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone en de begunstigende leden, uit vergoeding voor administratie kosten, uit eventueel verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen alsmede uit eventuele andere toevallige baten.

2. Ieder gewoon lid of rustend lid betaalt een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3. Nieuwe gewone leden betalen een vergoeding voor administratiekosten waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

4. Alle leden betalen bovendien de door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond vastgestelde voor het van toepassing zijnde bondscontributie.

Artikel 9:

Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en maximaal zeven (7) personen.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.

4. Bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen mits dit gebeurt met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

5. Jaarlijks treden twee (2) bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Voor de huur van zaalruimten behoeft het Bestuur geen goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 11:

Algemene vergaderingen

1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en geeft rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een (kas)commissie van twee leden, geen deel uitmakende van het bestuur tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het

laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 12:

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste twee(2) weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden uitnodiging welke apart wordt verzonden of wordt opgenomen in het clubblad.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergaderingen zullen algemene vergaderingen kunnen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk acht. Overigens worden ook algemene vergaderingen belegd wanneer tenminste een/tiende van het aantal leden dat wenst en hiervan onder opgaaf van redenen en van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur kennis geeft.

3. Geeft het bestuur hieraan niet binnen drie weken gehoor, dan zijn de verzoekers met letterlijke weergaaf van dit artikel in de oproepingsbrief bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan op de wijze voorgeschreven voor bijeenroepen van algemene vergaderingen dor het bestuur.

Artikel 13:

1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering. Alleen de werkende leden (alsmede de rustende leden ) zijn bevoegd tot het uitbrengen van één (1) stem. Ieder werkend lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Het stemrecht van aspirant-leden moet worden uitgeoefend door één van beide ouders of verzorger.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij (zij) gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een twee stemming gehouden tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij (zij) gekozen die bij tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Blanco stemmen en door een lid ondertekende stembriefjes worden als ongeldig uitgebrachte stemmen beschouwd.

Artikel 14:

1. De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Artikel 15:

Statutenwijziging

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop der vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statuten wijziging worden besloten op een volgende, tenminste één (1) week doch uiterlijk vier (4) weken na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 16:

Het artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17:

1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland zuid te Dordrecht.

Artikel 18:

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 19:

Ontbinding en vereffening.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het geldige aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste één (1) week doch uiterlijk vier(4) weken na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste twee (2) weken bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de algemene vergadering te bepalen, zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten ene reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 20:

Huishoudelijk Reglement

1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.

3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

4. Statuten en Huishoudelijk Reglement zullen eveneens geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de statuten en reglementen en verordeningen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond.

Vastgesteld tijdens ALV van 31 maart 2014, met daarin de wijziging betaling bondscontributie per 2015.

 

Statuten en huishoudelijk regelement Overzicht