Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2009

klik hier om de notulen te downloaden of klik op "lees meer".

Aanvang vergadering 20.00 uur.

Aanwezig: Theo Geerts, Wijnie van Wijnen, Piet Visser, Anne-Marie Peterzen, Clémentine Vroegindeweij, Ilona Blootshoofd, Hillegonda Baardman, Ria v.d. Graaf, Herma Slager, Sonja v/d Stel, Bets Hoogstraten, Lies de Wit en Piet Visser.

Afmeldingen zijn : Anneke en Hans de Heuvel (Vak), Jacqueline van Mourik, Karin van Doorn (ziek), Carolien Scheermeijer, Jeannette van Kleef, Anneloes Geerts, Roza Rietveld, Frouke Leeuwendal, Jolanda Bakker, Gerda van Dommele en Huub de Borst.

 1. Opening
  Een terugblik op 2008 met betrekking tot de vereniging. Opm.: Er is geen uitvoering geweest het afgelopen jaar.

 2. Notulen algemene ledenvergadering 31 maart 2008
  De notulen worden goedgekeurd, met dank aan Gerda van Dommele

 3. Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken voor deze algemene ledenvergadering ontvangen.

 4. Jaarverslag 2008
  Het jaarverslag, reeds enkele weken geleden besproken in TC, wordt niet voorgelezen. Mocht iemand deze alsnog helemaal willen lezen, dan liggen deze exemplaren in de bestuurskamer. De activiteiten staan in het verslag per maand. Tijdens de TC is opgemerkt dat een gestroomlijnd en samengevat verhaal/verslag wenselijk is als jaarverslag, maar het bestuur (onderbezetting) stelt dit niet als prioriteit in de werkzaamheden.

  Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

 5. Exploitatierekening 2008
  Wijnie neemt het woord en geeft een toelichting. Enkele opvallende meevallers zijn gewest ;

  Er is in 2008 meer subsidie ontvangen dan waarop gerekend was. (o.a. uit pot Breedtesport-impuls van gemeente = opleiding, tevens laatste jaar 2009 nog mogelijk).

  Grote tegenvallers waren er dit jaar niet. Wel is het leden-bestand van 500 naar 450 geslonken. Minder leden is minder contributie-inkomsten.
  N.B. Ledenbestand 1e kwartaal, dus per 1 april = 455.

  Er komt een vraag uit de kant van de leiding of er reserve-gelden zijn voor een nieuwe balk. Ook de spanbrug is aan vervanging toe. Deze balk en brug is nog wel goedgekeurd door Nijha, maar mogelijk aan vervanging toe. Biede staan niet op het overzicht van verloop materiële vaste activa, dus is van voor het jaar 2000.

  Vraag m.b.t. vervanging van de spanbrug moet aan Nijha worden gesteld actie = Theo

 6. Verslag kascommissie
  Jacqueline van Mourik en Hans de Heuvel zijn beiden afwezig, maar de kascommissie heeft alles goedgekeurd. (zie verklaring die de penningmeester aan de voorzitter overhandigd)

 7. Benoeming nieuw lid/reservekandidaat kascommissie (boekjaar 2009)
  Voor Jacqueline was het de tweede keer. Hans de Heuvel doet het ook nog in 2010.
  Ria de Graaf heeft zich als nieuwe kandidaat aangemeld.

 8. Begroting 2009
  Er is weer aan de voorzichtige kant begroot.

  Verwachting naar 2009 :
  We hebben minder leden, dus minder contributie ontvangen over 2009.
  Meer kosten gemaakt door meer opleiding, krijgen we gedeeltelijk weer terug.
  Sponsorinkomsten zullen iets minder geworden, o.a. door het wegvallen van de M.C.D.-actie. We proberen voor 2009 sponsorgeld binnen te halen, door op 23 april mee te doen aan de Clubkasrun.
  Ria gaat deelnemerskaarten regelen bij de Rabobank en maakt een brief om zoveel mogelijk personen te laten meelopen.

 9. Bestuurssamenstelling en ondersteunende ledenadministratie (Herma Slager)
  Het aanstellen van nieuwe bestuursleden is noodzakelijk, daar het afgelopen ¾ jaar het bestuur slechts uit vier personen bestaat, nl. Theo Geerts, voorzitter, Wijnie van Wijnen, penningmeester, Anne-Marie Peterzen, secretaris en Piet Visser onderhoud Olympiaan. In de statuten staat verwoord dat er 7 gekozen bestuursleden moeten zijn. Gelukkig zijn er nu reeds twee kandidaten die zich hebben aangemeld, nl. Karin van Doorn en Anneke de Heuvel.

 10. Rondvraag
  Wanneer komen er nieuwe T.L.-buizen, er zijn er veel aan kapot (Clémentine). Reeds geconstateerd door Piet, zit in de planning om vervangen te worden. Ook de goede i.v.m. besparing.
  Sonja deelt mede dat haar meisjes mooie nieuwe trainingspakken hebben gekregen. Zij worden namelijk gesponsord door het bedrijf Insigne.
  Er wordt nog naar de instelling van de verwarming gekeken, want op dinsdagavond is het erg warm.
  Voor het nieuwe jaarboekje weer sponsors benaderen i.v.m. advertenties.
  Website wordt vernieuwd en bijgehouden door Karin van Doorn.

 11. Huldiging van de jubilarissen van 2008
  - Anneke, Anneloes, Roza en Sonja zijn 15 jaar lid van de vereniging.
  - Anneke de Heuvel (afwezig: vakantie)
  - Anneloes Geerts (afwezig: tentamens)
  - Roza Rietveld (afwezig met kennisgeving)
  - Sonja van de Stel krijgt een mooie bos bloemen.
  - Clémentine Vroegindewij is 25 jaar lid van de vereniging. Ook zij krijgt een bos bloemen en een speld van de K.N.G.U.
  - Huib de Borst (oud-voorzitter) is 40 jaar lid van de vereniging, maar is helaas ook niet aanwezig. Theo en Wijnie gaan nog bij hem op huisbezoek met bloemen en speld.
  - Lies de Wit krijgt met terugwerkende kracht nog 2 speldjes (40 en 50 jaar) en bloemen, omdat zij “vergeten” was voor de huldigingen.

  De administratie is nu (oorzaak destijds, omdat er verschillende bonden zijn gewest) niet helemaal op orde. Hopelijk hebben we vanaf u wel alles op orde qua jubilarissen.

 12. Sluiting van de algemene ledenvergadering

Er wordt gezamenlijk besloten dat er een uitvoering komt op 31 oktober 2009!

Downloads:

Notulen ALV Overzicht