Preventiebeleid

G.V. Olympia beidt gymnastieklessen aan in allerlei vormen: kleuter- en peutergym, recreatieve gymnastiek voor jeugdleden en volwassenen, en turnen op recreatief en wedstrijdniveau. Naast dit, reguliere, aanbod biedt G.V. Olympia nog dames recreatie en aerobics aan. Het merendeel van de leden is minderjarig.  Een deel hiervan streeft, naast recreatie, ook goede  wedstrijdprestaties na. Onze leden zijn binnen de sportuitoefening afhankelijk van hun begeleiders. 

G.V. Olympia voert daarom een preventief beleid als het gaat om beperken van risico’s ten aanzien van ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag. 

 

Het preventie beleid omvat de volgende zaken:

Met iedere medewerker wordt een formeel en getekende overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst is, mede, opgenomen dat de begeleider haar/zijn taak zal uitvoeren met inachtneming van door externe partijen (o.a. de KNGU ) opgelegde sport specifieke verplichtingen. 
De sport specifieke verplichtingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 
- verplichtingen rondom gedrag, oplevering VOG, voorkoming seksuele intimidatie, voorkoming dopinggebruik, veiligheid (inclusief kledingvoorschriften); 
- regeling professionaliteit: handhaving beroepscode, onderwerping.

De inhoud van dit document is in overeenstemming met het platform vrijwilligers zoals geadviseerd door de Rijksoverheid. De overeenkomst zal ingezet worden bij een juridisch traject.

G.V. Olympia heeft een vertrouwenscontactpersoon  aangesteld welke fungeert als eerste vertrouwelijke opvang voor al onze leden of hun ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers, toeschouwers en alle vrijwilligers (trainers en assistent-trainers, bestuur enz.). De vertrouwenscontactpersoon is aangesteld door de ALV en de informatie is opgenomen op de website. De vertrouwenscontactpersoon kan terugvallen op de steun en expertise van het Centrum Veilige Sport Nederland.

G.V. Olympia heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers en medewerkers, die een fase van intake, introductie en proeftijd kent. Tijdens de intake wordt door een afgevaardigde van het bestuur een persoonlijk gesprek gevoerd en wordt onder andere de inspanningsverplichtingsovereenkomst, met daarin verwijzing naar de gedragsregels, en het kunnen overhandigen van een VOG toegelicht. Bij te werkstelling in de proeftijd wordt de gedragscode getekend en dient een VOG overhandigd te worden. Tijdens de proeftijd wordt de geschiktheid in de praktijk getest, deze taak kan gedelegeerd worden door bestuur aan specifieke aangewezen personen met geschikte competenties. De proeftijd wordt afgesloten met een evaluatie waarbij de gedragscode een van de beoordelingselementen zijn. 
De VOG, getekende overeenkomst en de evaluatie worden gearchiveerd in overeenstemming met Privacyrichtlijnen.